Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.
De onderstaande Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website en verbonden internetpagina’s van Sarco NV (hierna “Sarco”), raadpleegbaar via www.sarco.be en www.sarco.nl (hierna “Website”). We verzoeken internetgebruikers (hierna ‘Gebruiker’) om deze gebruiksvoorwaarden grondig door te nemen alvorens onze Website te gebruiken. Het gebruik van onze Website maakt een aanvaarding van onderstaande Gebruiksvoorwaarden uit.

2.
Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn Gebruikers ook gehouden alle bijkomende algemene en specifieke voorwaarden na te leven die op hen van toepassing zijn en raadpleegbaar zijn via onze Website of op andere wijze specifiek aan hen zijn meegedeeld. De Gebruiker erkent dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

3.
Sarco behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk te wijzigen, op ieder moment en naar haar goeddunken. Alle wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zullen onmiddellijk van toepassing zijn vanaf de publicatie ervan op de Website. Elk gebruik van de Website volgend op de publicatie van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden maakt een aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden uit.

4.
Sarco is gerechtigd om op elke moment en zonder voorafgaande melding elke pagina of elk deel van de Website te wijzigen, te actualiseren en te corrigeren. Ook kan zij de inhoud van de Website – zoals de diensten, producten, foto’s, programma’s en prijzen – op elk moment aanpassen of verwijderen.

5.
Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven.

2. Beperking van aansprakelijkheid

6.
Alle informatie op deze Website is uitsluitend voor informatieve doeleinden. De Website en haar inhoud zijn bedoeld om een overzicht te geven van Sarco, zoals haar diensten, producten en andere activiteiten. Hoewel Sarco informatie op de Website actueel en accuraat wil houden, kan bepaalde informatie onvolledig of onnauwkeurig zijn. Sarco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt of kan optreden als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op de Website of op websites waarnaar wordt verwezen via hyperlinks. Sarco behoudt zich het recht voor om informatie op de Website te wijzigen, te corrigeren en geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

7.
Sarco gebruikt hyperlinks om te verwijzen naar websites en inhoud van derden die niet door Sarco worden beheerd of gecontroleerd. Het gebruik van hyperlinks op de website van Sarco geeft geen goedkeuring of verwantschap aan met de verwijzende website of de inhoud ervan. Eventuele websites of bronnen die door hyperlinks worden aangeduid vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars of redactie.

3. Gebruik van de Website

8.
Gebruikers kunnen op geen enkele manier rechten op deze website of de inhoud ervan ontlenen. Geen informatie of inhoud op deze website mag gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden voor niet-private of commerciële doeleinden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sarco of de relevante intellectuele eigendomsrechtenhouders.

9.
Wanneer een Gebruiker bepaalde inhoud van de website wenst te gebruiken voor private niet-commerciële doeleinden, aanvaard de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarde en is dit gebruik onderhevig aan de volgende specifieke voorwaarden:

10.
In alle kopieën of afdrukken van de inhoud van de Website die door de Gebruiker wordt gedownload, is de Gebruiker gehouden om alle meldingen van auteurs-, merken- of andere rechten te behouden die erop vermeld staan. De Gebruiker mag op geen enkele wijze de inhoud van de Website aanpassen, mededelen aan het publiek, publiceren, verkopen of uitgeven, of op andere wijze gebruiken voor een commercieel doel.

11.
De Gebruiker is gehouden om een individueel gebruikersaccount en wachtwoord aan te maken om gebruik te kunnen maken van bepaalde afgeschermde delen van de Website. In dergelijk geval moet de Gebruiker alle opgevraagde informatie die nodig is om dit account aan te maken, correct en waarheidsgetrouw aanleveren. Sarco behoudt zich het recht voor om elke registratie van een gebruikersaccount te weigeren zonder opgave van redenen.

12.
Indien de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden en bovenstaande specifieke voorwaarden niet aanvaard, is elk gebruik van de website en de inhoud ervan verboden.

4. Auteursrecht en andere (intellectuele) rechten

13.
De Website en de inhoud ervan (inclusief ontwerp, teksten, afbeeldingen, logo's, enz.) zijn auteursrechtelijk beschermd. Sarco is de enige houder van het auteursrecht in het logo en de verstrekte teksten en informatie op de website.

14.
De op de website gebruikte foto’s, ontwerpen van kledij en productbrochures zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij Belgische wettelijke auteursrechtelijke uitzonderingen van toepassing zijn, vereist elke weergave, aanpassing, distributie of communicatie aan het publiek van dit beschermde materiaal expliciete voorafgaande toestemming.

15.
Alle andere intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Website en de inhoud ervan (inclusief merkenrechten, geregistreerde en niet-geregistreerde tekening- en modellenrechten, octrooien, database-rechten, domeinnamen en bedrijfsgeheimen) zijn de exclusieve eigendom van Sarco of haar betreffende partners. Sarco verleent de Gebruiker geen enkel direct of indirect recht op deze intellectuele eigendomsrechten.

16.
In het bijzonder verwijst Sarco naar de intellectuele eigendomsrechten die gelden op (het ontwerp van) haar kledij. De (beroeps)kledij van Sarco wordt beschermd door auteursrechten en (niet-) geregistreerde tekeningen- en modellenrechten waarvan Sarco de exclusieve eigenaar is. Modellen die niet rechtstreeks geregistreerd zijn bij een nationaal of Europees registratiebureau, worden bovendien beschermd als niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen in de Europese Unie voor een periode van drie jaar vanaf hun terbeschikkingstelling aan het publiek in de EU (overeenkomstig Verordening EG/6/2002).

17.
De Sarco naam, haar logo en de naam van haar producten en diensten zijn merken en/of handelsnamen die toebehoren aan Sarco. Andere namen waarnaar wordt verwezen op Website kunnen eveneens beschermde namen of tekens uitmaken die de eigendom zijn van hun respectieve eigenaars. Alle rechten worden voorbehouden.

5. Veiligheid en data

18.
Het is de Gebruiker verboden enig toestel of programma, of enige handeling te gebruiken die werking en functionaliteit van de Website kunnen verstoren. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen: het versturen van massamails, spam, junk mail, denial-of-service pogingen, enz.

19.
Onder verboden handelingen wordt eveneens verstaan het (proberen) installeren of uploaden van programma’s, documenten of andere materiaal of de Website waarin virussen, malware of andere zaken begrepen zitten die de software of architectuur van de Website kunnen aantasten.

6. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

20.
Buiten de omstandigheden waar een bepaalde rechtbank exclusief bevoegd is, zullen alle geschillen die op enige wijze verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden worden gebracht voor de rechtbanken van Dendermonde (ondernemingsrechtbank of rechtbank van eerste aanleg).

21.
Een Gebruiker die handelt in de hoedanigheid van consument is echter gehouden om het geschil te brengen voor de rechtbank waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft. Gebruikers worden verzocht om eerst contact op te nemen met Sarco ten einde een gebeurlijk geschil op te lossen. De Gebruiker, in zijn/haar hoedanigheid van consument, kan zich ook wenden tot het online Europees geschillenbeslechtingsplatform voor consumenten (http://ec.europa.eu/odr).

22.
Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Sarco en de Gebruiker die verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht die contractueel of buiten-contractueel zou zijn, met uitzondering van de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

7. Vragen en klachten

23.
Alle vragen, opmerkingen of klachten in verband met deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door de Gebruiker worden gericht aan Sarco via e-mail aan info@sarco.be of per post naar Orlaylaan 14-18, 9140 Temse, België.

24.
Sarco verbindt zich ertoe alle vragen en klachten spoedig te verwerken en de Gebruiker binnen de korst mogelijke termijn van antwoord te dienen.